บทความสมุนไพรธรรมชาติ

ความคิดสร้างสรรค์ลูกน้อย

ประสบการณ์เรียรรู้ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์


ซึ่งพันธุกรรมก็มีความเกี่ยวข้องด้วย เช่นกันแต่ก็ใช่ว่าความคิดสร้างสรรค์ของลูกน้อยจะเกิดจากพันธุกรรมเท่านั้น ความคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่งโดยการส่งเสริมให้ลูกน้อยมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเอง ซึ่งอย่างหลังนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้จากพ่อแม่เพื่อช่วยในการกระตุ้นและให้ลูกน้อยสามารถใช้จินตนาการของเขาให้เกิดความติดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้
ในเรื่องประสาบการณ์การเรียนรู็ที่จะช่วยให้ลูกของคุณเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้นั้น คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้
1. คุณพ่อคุณแม่ควรฝึก ให้ลูกน้อยรู้จักสังเกตุสิ่งต่างๆรอบตัวให้เขาเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้สิ่งต่างๆจากการสัีงเกตุ
2. คุณพ่อคุณแม่ควรฝึก ให้เขาค้นหาคำตอบด้วยตัวเองจากสิ่งที่เขาเห็นหรือจากสิ่งที่เขาสงสัย
3. คุณพ่อคุณแม่ควรฝึก ให้ลูกใช้ความคิดของเขาอย่างอิสระ ห้ามปิดกั้นความคิดของเขา ให้เขาได้แสดงความคิดเห็นของเขาออกมาอย่างเต็มที่
4. คุณพ่อคุณแม่ควรฝึก ให้ลูกได้เล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวของเขาเเอง เพื่อเป็นการฝึกในด้านพัฒนาการทางสมองในการใช้ความคิดของเขาเพื่อทำในสิ่งที่เขาต้องการด้วยตัวของเขาเอง
5. เมื่อลูกน้อยเกิดความสงสัย ใคร่รุ็ในเรื่องต่างๆที่เขาสนใจคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะพาเอขาไปหาคำตอบในสิ่งที่เขาสงสัยและอยากรู้
6. คุณพ่อคุณแม่ควรฝึก ให้เขาแสดงความคิดของเขาออกมาเป็นคำพูดหรือการแสดงออก เพื่อช่วยกระตุ้นในด้านจินตนาการของเขาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ออกมา

Share


เรื่องน่ารู้