บทความสมุนไพรธรรมชาติ

ความคิดสร้างสรรค์ลูกน้อย

6 ความฉลาดที่อยากให้ลูกมี


ความฉลาดอีก 6 ด้านมีดังนี้
01. ความฉลาดทางด้านสติปัญญา ถ้าลูกมีความสามารถทาางด้านสติปัญญาเขาจะมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์คำนาณ และการใช้เหตุผลเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ความฉลาดทางด้านสติปัญญานั้นเป็นเรื่องทางพันธุกรรมแต่ก็ใช่ว่าเด็กที่ไม่มีพัมธุกรรมจะฉลาดไม่ได้ แต่ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องใส่ใจลูกในเรื่องโภชนาการสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ ซึ่งทุกอย่างจะต้องดีและเหมาะสมลูกน้อยของคุณจึงจะกลายเป็ฯเด็กฉลาดขึ้นมาได้อีกทั้งคุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจเลี้ยงดูลูกอย่างดีด้วย เขาจึงจะเป็นเด็กที่มีสติปัญญาที่ฉลาดอย่างสมบูรณ์แบบ

02. ความฉลาดทางด้านอารมณ์ ลูกที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ เขาจะมีความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเองแลผู้คนรอบข้าง เขาจะสามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจดัวเองได้ ดังนั้นเมื่อเขารู้สึกโกรธหรืออารมณ์ไม่ดีเขาจะไม่แสดงออกถึงอาการต่างๆ เพราะรู้ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะแสงออกมาให้ใครเห็น เขาจะเป็นเด็กที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักการรอคอยอย่างอดทน รู็จักกฏเกณฑ์ระเบียบวินัยต่างๆ เป็นเด็กที่ร่าเรื่งแจ่มใส เป็นเด็กที่มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัวเขากับสังคมได้เป็นอย่างดี เขาจะเป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้น อยากจะทำในสิ่งที่เขาตั้งใจทำให้สำเร็จ เขาจะมีความเชื่อมันในตันเองสูง

03. ความฉลาดในการคิดริเริ่มสร่้างสรรค์ เด็กที่มีความฉลาดด้านนี้เขาจะเป็นเด็กที่มีจินตนาการ ชอบคิดทำในสิ่งที่แปลกใหม่ และมีความคิดใหม่ๆ ใสการประดิษฐ์คิดทำสิ่งต่างๆ หรือแสดงความคิดเห็นแปลกใหม่อยู่เสมอ ซึ่งความฉลาดทางด้านนี้ขึ้นอยู่กับการเล่นของเด็กเป็นหลัก เมื่อเขาได้เล่นอย่างอิสรความคิดต่างๆ ของเขาก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ ฉนั้นพ่อแม่ควรส่งเสริมการเล่นของลูกโดยให้เขาสามารถเล่นสนุกต่างๆ อย่างมีอิสระ ไม่ควรมีการตีกรอบให้เขาเล่น เพื่อให้เขาได้มีการพัฒนาการความฉลาดในทางการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

04. ความฉลาดทางด้านศิลธรรม เด็กที่มีความฉลาดด้านนี้ จะเป็นเด็กที่มีประพฤดี อยู่ในกรอบศิลธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ พ่อแม่ควรที่จะปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับลูก ให้เขาเป็นเด็กดี มีเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น เด็กฉลาดทางด้านนี้จะเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีความสุภาพโอนโยนและมีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่น พ่อแม่ควรที่จะสอนให้เขาเห็นตัวอย่างควบคู่กันไป เพื่อให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เขาพบเห็นมากยิ่งขึ้น และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

05. ความฉลาดที่เกิดจาการเล่น เด็กที่มีความฉลาดด้านนี้ มันจะเกิดจากการเล่นซนของเขา เมื่่อเขาได้เล่นเขาจะสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาแก้ไขปัญหาที่เขาจะต้องเจอระหว่างการเล่นซน ทำให้เขามีพัฒนการทางด้านสมองที่ดีขึ้น รวมทั้งพัฒนาการทางด้านร่างกายด้วย พ่อแม่จำเป็นต้องทำกิจกรรมและเล่นกับลูกบ้าง เพราะนั้นจะทำให้พัฒนาการของเขาดีขึ้นไปอีก

06. ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา เด็กที่ฉลาดในการแก้ไขปัญหา เขาจะเป็นเด็กที่มีความคิดที่ยืดหยุ่นไม่ยิดติดแค่คำตอบหรือวิธีการเดียวในการแก้ไขปัญหาหรือหาคำตอบ เขาจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีและเผชิญกับปัญหาต่างๆ เพียงลำพังได้ เขาจะเป็นเด็กที่มีความพยายามและอดทนที่จะแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปให้ได้ คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกความฉลาดในด้านนี้ให้เขาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก เพราะเป็นวัยที่เขาจดจำได้ดีShare


เรื่องน่ารู้