บทความสมุนไพรธรรมชาติ

ความคิดสร้างสรรค์ลูกน้อย

ความฉลาดในตัวของลูกน้อย


เป็นสิ่งที่่พ่อแม่ทุกคนปราถนา เพราะเด็กที่มีความฉลาดมากว่าย่อมีโอกาสที่ดีกว่าเด็กที่มีความฉลาดน้อย
ซึ่งโอกาสที่ดีกว่านี้ คือโอกาสเรื่องการเรียนหน้าที่การงานและความสำเร็จในอนาคตของลูก ความฉลาด คือ ความสามารถของคนเราในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องค่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากสมองและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลนั้นๆ
เมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยพบว่า ความฉลาดของเด็กสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเด็กแต่ละคนจะมีความฉลาดหลายๆด้าน แาละสามารถพัฒนาตนเองให้ถึงรดับความฉลาดแต่ละอย่างได้ตามความถนัดของเขา
ความฅฉลาดต่างๆ มักจะทำงานดวยกันในวิธีที่ซับซ้อนได้มีอยู่หลายวิธีที่จะทำให้ลูกมีความฉลาดในแต่ละอย่างได้ดี นั่่นคือ คุณต้องฝึกฝนความฉลาดของลูกกับสิ่งที่เขาชอบหรือถนัด เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น ทุกอย่างที่กล่าวมาคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะทำการฝึกฝนทดลองในสิ่งนั้นๆ ให้กับลูกด้วยการให้เขาได้เรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่ในทางทฤษฏีเท่านั้น

นักจิตวิทยา โฮวาร์ด การดเนอร์ ชาวอเมริกันกล่าวว่าแนวคิดเน้นความเก่ง หรือปัญญาของคนเราเพียง2ด้านเท่านั้น นั่นคือด้านภาษา และดา้นคณิตศาสตร์ โดยละเลยปัญญาหรือความฉลาดด้านอื่นๆ อีกหลายด้านในตัวคนเราไป การ์ดเนอร์ พบว่า "คนเราทุกคนจะมีความฉลาดหรือความสามรถพิเศษอย่างน้อย 7 อย่าง" ซึ่งติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่ละคนจะมีความฉลาดทั้ง 7 อย่างนี้ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันดังนี้
ความฉลาดด้านภาษา ความฉลาดทางภาษาจะเป็นความสามารถที่คนเรามีกันทุกเชื้อชาติและทุกวัฒนธรรม แต่ความฉลาดทางภาษานี้จะมีกันมากเป็นพิเศษในคนที่มีอาชีพเป็นนักพูด นักเขียน และบรรณาธิการ เพราะเขาเหล่านั้นจะมีความสามารถและความเข้าใจบวกกับจินตนาการทางด้านภาษาที่สูง เขาจึงสามารถคิดสร้างสรรค์คำพูดหรือการเขียนเรื่องราวต่างๆ ออกมาได้อย่างน่าทึ่ง ในขณะที่คนบางคนไม่สามารถทำได้

ความฉลาดทางตรรกะ - คณิตศาสตร์ เป็นความฉลาดที่คนเราทุกคนก็มีเหมือนกันแต่ไม่เท่ากัน จะเห็นว่าบางคนชอบที่จะเรียนคณิตและตรรก พวกเขาสามารถคิดแก้โจทย์ที่ยากที่มีความซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย แต่กับบางคนเรียนคณิตศาสตร์เหมือนกันกลับแก้โจทย์ยากๆไม่ได้ ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีความฉลาดทางด้านนี้จะมีอาชีพเป็นวิศวกร หมอ และนักบริหาร ซึ่งจมีความสามารถด้านจำนวนตัวเลข การใช้เหตุผล การจัดลำดับ การสางสมมติฐาน การค้นหารูปแบบ

ความฉลาดทางด้านมิติ คนที่มีความฉลาดทางด้านนี้จะมีความสามารถด้านการคิดเป็นรูปภาพ และการจำลองภาพไว้ในสมองได้ดี คนประเภทนี้จะพบในคนที่ประกอบอาชีพเดินเรือ ชาวประมง ประติมากรรม สถาปนิก นักเขียนแผนที่ี และนักดาราศาสตร์ คนพวกนี้มักจะมีความสามารถในการใช้วิชาดาราศาสตร์เขามาช่วย โดยเฉพาะนักเดินเรือรอบโลก

ความฉลาดด้านร่างกาย - การเคลื่อนไหว ความฉลาดด้านนี้ทำให้คนเราสามารถจดจำการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ ที่เราทำอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเคลื่อนไหวเวลาว่ายน้ำ วิธีการขี่จักรยาน ความสามารถทั้งหมดนี้จะติดตัวเราไปตลอดชีวิต คนที่มีความฉลาดด้านนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักกีฬา นักกายกรรม

ความฉลาดด้านดนตรี คนเราเกือบทุกคนจะมีความสามารถทางด้านดนตรีแตกต่างกันออกไป บางคนร้องเพลงได้แต่เล่นดนตรีไม่ได้ บางคนเล่นดนตรีได้แต่ร้องเพลงไม่ได้ แต่บางคนทำได้ทั้งร้องทั้งเล่นในเวลาเดียวกัน นั่นคือคนที่มีความฉลาดทางด้านดนตรีอย่างแท้จริง คนที่มีความสามารถด้านดนตรีเขาจะสามารถร้องเพลงได้ถูกทำนอง

ความฉลาดทางด้านมนุษยสัมพันธ์ คนที่มีความฉลาดเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย มีความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นเข้าใจบุคคลได้ลึกซึ้ง รับรู้อารมณ์ ความคิดความปราถนาของคนอื่น เขาจะเป็นคนที่รู้จักวิธีการพูดการทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าและสามารถสร้างความบันเทิงให้กับคนอื่นได้ดี เป็นคนอารมณ์ดี สนุกสนาน ซึ่งพวกเขาเหล่านี้มักจะเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอาศัยมนุษยสัมพันธ์อย่างมากใสการโน้มนาวใจผู้คนจำนวนมากให้คล้อยตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ในการทำกิจกรรมหรือโครงการของเขา

ความฉลาดในการรู้จิตใจของตน คนที่มีความฉลาดด้านนี้จะมีความสามารถในการแยกสภาพจิตและอารมณ์ของตนเอง ชอบนั่งสมาธิ มีวินัยในตัวเองสูง ความฉลาดแบบน้มักจะพบมากในผู้ที่เป็นผู้นำศาสนาต่าสๆ เพราะพวกเขาเหล่านั้นสามารถที่จะชี้นำให้บุุคคลอื่นเห็นทางสว่างและเกิดการเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้น

เด็และผู้ใหญ่ทุกคนบนโลกนี้มีความฉลาดแตกต่างกันออกไปคุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องให้ลูกเป็นด๊อกเตอร์หรือศาสตราจารย์ผู้ปราดเปรื่อง หรือเก่งคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี เหมือนไอน์สไตน์ แต่ลูกของคุณสามารถเป็นคนที่ฉลาดได้ในแบบของเขากับสิ่งที่เป็นพรรสวรรค์และสิ่งที่เขาถนัด หากคุณพ่อคุณแม่สามรถค้นหาได้ว่าลูกของคุณโดดเด่นและเก่งในด้านใดจากความฉลาดทั้ง 7 ด้านนี้ และพยายามพัฒนาศักยภาพของเขาในด้านที่เขาถนัดให้ดีขึ้น เขาก็จะกล่ายเป็นอัจฉริยะในแบบของเขาได้


Share


เรื่องน่ารู้